Selasa, April 28, 2009

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG : لـَـمْ أ َتـَـوَقـَّـعْ : tak sangka: not suspected

لـَـمْ أ َتـَـوَقـَّـعْ : tak sangka: not suspected


It's about time
(Situasi 1: Lama Tidak Berjumpa)

* لـَــمْ أ َرَكَ / أ َرَكِ مـُــنـْــذ ُ ز َمـَــن ٍ طـَــو ِيــلٍ

* Lama tak jumpa / nampak.

لـَــمْ : tidak
أ َرَكَ : nampak awak (L)
أ َرَكِ : nampak awak (P)
مـُــنـْــذُ : sejak, semenjak
ز َمـَــن : zaman, masa
طـَــو ِيــلٍ : lama

# مـَــاذ َا تـَــفـْــعـَــلُ / تـَــفـْــعـَــلـِــيــن َ هـُــنـَــا؟

# Awak buat apa di sini?

مـَــاذ َا : apa
تـَــفـْــعـَــلُ : awak (L) buat
تـَــفـْــعـَــلـِــيــن : awak (P) buat
هـُــنـَــا : di sini

Gold Mines
* أ َنـَــا أ َعـْــمـَــلُ هُــنـَــا

* Saya kerja di sini.

أ َنـَــا : saya
أ َعـْــمـَــلُ : saya kerja (feel mudhari' kembali ke dhamir 'ana, saya')
هُــنـَــا : di sini

# وَأ َنـَــا أ َيـْــضـًــا

# Saya pun begitu juga.

وَ : dan
أ َنـَــا : saya
أ َيـْــضـًــا : begitu juga.

* لَـمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َن ْ نـَــلـْــتـَــقـِــيَ ثـَــانـِــيـَــةً

* Tak sangka, kita berjumpa lagi.

لَـمْ : tidak
أ َتـَــوَقـَّــعْ : saya sangka
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti 'to' dalam B.Inggeris)
نـَــلـْــتـَــقـِــيَ : kita, kami berjumpa
ثـَــانـِــيـَــةً : lagi, kedua kali.

PERBUALAN SESAMA LELAKI:
Hey!
* لـَــمْ أ َرَكَ مـُــنـْــذ ُ ز َمـَــن ٍ طـَــو ِيــلٍ

* Lama tak jumpa / nampak.
Static Shock
# مـَــاذ َا تـَــفـْــعـَــلُ هـُــنـَــا؟

# Awak buat apa di sini?

* أ َنـَــا أ َعـْــمـَــلُ هُــنـَــا

* Saya kerja di sini.

# وَأ َنـَــا أ َيـْــضـًــا

# Saya pun begitu juga.

* لَـمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َن ْ نـَــلـْــتـَــقـِــيَ ثـَــانـِــيـَــةً

* Tak sangka, kita berjumpa lagi.
Missing Teeth
PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* لـَــمْ أ َرَكِ مـُــنـْــذ ُ ز َمـَــن ٍ طـَــو ِيــلٍ

* Lama tak jumpa / nampak.
Shy
# مـَــاذ َا تـَــفـْــعـَــلـِــيــن َ هـُــنـَــا؟

# Awak buat apa di sini?

* أ َنـَــا أ َعـْــمـَــلُ هُــنـَــا

* Saya kerja di sini.

# وَأ َنـَــا أ َيـْــضـًــا

# Saya pun begitu juga.

* لَـمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َن ْ نـَــلـْــتـَــقـِــيَ ثـَــانـِــيـَــةً

* Tak sangka, kita berjumpa lagi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Situasi 2: Meminjam Payung Sebab Hujan)
Oops
* هـَــلْ عـِــنـْــدَكَ / عـِــنـْــدَكِ مـِــظـَــلـَّــة ٌ؟

* Adakah awak mempunyai payung?

هـَــلْ : adakah
عـِــنـْــدَكَ : awak (L) mempunyai, ada
عـِــنـْــدَكِ : awak (P) mempunyai, ada
مـِــظـَــلـَّــة : payung

# نـَــعـَــمْ

# Ye.
Please
* هـَــلْ يـُــمـْــكـِــن ُ أ َنْ أ َسـْــتـَــعـِــيــرَهـَــا؟

* Boleh saya pinjam?

هـَــلْ : adakah
يـُــمـْــكـِــن : boleh
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti 'to' dalam B.Inggeris)
أ َسـْــتـَــعـِــيــرَ : saya meminjam
هـَــا : nya (payung)=> مـِــظـَــلـَّــة : payung, isim mu'annath, jika isim muzakkar guna 'هُ'

# بـِــالتـَّــا ْكـِــيــدِ، تـَــفـَــضـَّــلْ / تـَــفـَــضـَّــلـِــى

# Sudah tentu, silakan.

بـِــالتـَّــا ْكـِــيــدِ : sudah tentu
تـَــفـَــضـَّــلْ : silakan (L)
تـَــفـَــضـَّــلـِــى : silakan (P)

* لَـمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َنْ تـُــمـْــطِــرَ الـْــيـَــوْمَ

* Tak sangka nak hujan hari ini.

لَـمْ : tidak
أ َتـَــوَقـَّــعْ : saya sangka
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti 'to' dalam B.Inggeris)
تـُــمـْــطِــرَ : hujan
الـْــيـَــوْمَ : hari ini

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* هـَــلْ عـِــنـْــدَكَ مـِــظـَــلـَّــة ٌ؟

* Adakah awak mempunyai payung?

# نـَــعـَــمْ

# Ye.

* هـَــلْ يـُــمـْــكـِــن ُ أ َنْ أ َسـْــتـَــعـِــيــرَهـَــا؟

* Boleh saya pinjam?

# بـِــالتـَّــا ْكـِــيــدِ، تـَــفـَــضـَّــلْ

# Sudah tentu, silakan.
Yes
* لَـمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َنْ تـُــمـْــطِــرَ الـْــيـَــوْمَ

* Tak sangka nak hujan hari ini.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* هـَــلْ عـِــنـْــدَكِ مـِــظـَــلـَّــة ٌ؟

* Adakah awak mempunyai payung?

# نـَــعـَــمْ

# Ye.

* هـَــلْ يـُــمـْــكـِــن ُ أ َنْ أ َسـْــتـَــعـِــيــرَهـَــا؟

* Boleh saya pinjam?

# بـِــالتـَّــا ْكـِــيــدِ، تـَــفـَــضـَّــلـِــى

# Sudah tentu, silakan.

* لَـمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َنْ تـُــمـْــطِــرَ الـْــيـَــوْمَ

* Tak sangka nak hujan hari ini.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Situasi 3: Berbual Tentang Jamuan.)
Cousins
* كـَــيـْــف َ كـَــانـَــت ْ الـْــوَلِــيــمـَــة ُ أ َمـْــسَ؟

* Macam mana jamuan semalam?

# جـَــيِّــدَةٌ

# Bagus

* مـَــن ْ حـَــضـَــرَ مـِــن َ الضـُّــيـُــوفِ؟

* Tetamu mana yang hadir?
Family 4
# حـَــضـَــرَ الـْــجـَــمـِــيــعُ. لـَــمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َن ْ يـَــحـْــضـُــرَ جـَــمـِــيــعُ الضـُّــيـُــوِفِ

# Kesemuanya datang, tak sangka, semua tetamu datang.

PERBUALAN SESAMA LELAKI DAN PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN: (Sama)

------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
(Situasi 4: Menyanyi.)
Macarena
* مـَــا رَا ْيـُــكَ / رَا ْيـُــكِ فـِـى صـَــوْتـِــى؟

* Apa pendapat awak tentang suara saya?

مـَــا : apa
رَا ْيـُــكَ : pendapat awak (L)
رَا ْيـُــكِ : pendapat awak (P)
فـِـى : tentang, pada
صـَــوْتِ : صـَــوْتـِــى : suara, ى : saya
Running Man
# صـَــوْتـُــَكَ / صـَــوْتـُـكِ جـَــمـِــيــلٌ. لـَــمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َنـَّــكَ / أ َنـَّــكِ تـُــجـِــيــدُ / تـُــجـِــيــدِيــن َ الـْــغـِــنـَــاءَ

# Suara awak sedap, tak sangka awak pandai menyanyi.

صـَــوْتـُــَكَ : suara awak (L)
صـَــوْتـُـكِ : suara awak (P)
جـَــمـِــيــلٌ : sedap, merdu, cantik
لَـمْ : tidak
أ َتـَــوَقـَّــعْ : saya sangka
أ َنـَّــكَ : sesungguhnya awak (L)
أ َنـَّــكِ : sesungguhnya awak (P)
تـُــجـِــيــدُ : 'pandai'(L)
تـُــجـِــيــدِيــن : 'pandai' (P)
الـْــغـِــنـَــاءَ : menyanyi
Wakka Wakka
PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* مـَــا رَا ْيـُــكَ فـِـى صـَــوْتـِــى؟

* Apa pendapat awak tentang suara saya?
Good Luck
# صـَــوْتـُــَكَ جـَــمـِــيــلٌ. لـَــمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َنـَّــكَ تـُــجـِــيــدُ الـْــغـِــنـَــاءَ

# Suara awak sedap, tak sangka awak pandai menyanyi.
I know
PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:
Famous 1
* مـَــا رَا ْيـُــكِ فـِـى صـَــوْتـِــى؟

* Apa pendapat awak tentang suara saya?

# صـَــوْتـُـكِ جـَــمـِــيــلٌ. لـَــمْ أ َتـَــوَقـَّــعْ أ َنـَّــكِ تـُــجـِــيــدِيــن َ الـْــغـِــنـَــاءَ

# Suara awak sedap, tak sangka awak pandai menyanyi.
Current Mood - Happy

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

Rabu, April 22, 2009

صرف/SARAF/SORF:WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin.

Pada keluaran kali ini kita akan mempelajari tentang feel thulathi mazid, iaitu feel yang perkataan induknya terdiri daripada tiga huruf tetapi telah ditambah dengan samada satu, dua atau tiga huruf tambahan. Sila perhati gambarajah di bawah iaitu pada kotak berwarna biru. Kotak yang berwarna kuning ialah pelajaran lalu, manakala merah pula belum kita pelajari lagi.
Kita telah mengetahui bahawa wazan thulathi mujarrad ada enam wazan dan ruba'i mujarrad pula paling mudah diingati kerana hanya mempunyai satu wazan sahaja seperti gambarajah di bawah:Persoalannya, mengapa perlu wazan-wazan mujarrad ini menjadi mazid pula? (Mujarrad = tiada huruf tambahan, mazid = ada huruf tambahan).

Jawapannya, untuk mudah kita memahaminya ialah sebagaimana perkataan-perkataan Bahasa Melayu mempunyai imbuhan seperti; ___________an, pe_______________an, di____________, be___________________, di___________kan dan lain-lain, begitulah juga Bahasa Arab (malah fungsinya lebih daripada itu).

Seperti juga dalam Bahasa Melayu, kita sepatutnya mengenal pasti yang mana satukah perkataan akar atau asal dan yang manakah imbuhan.

Dalam Bahasa Arab huruf-huruf yang menjadi tambahan telah dicantumkan menjadi ' سـَــأ َلـْــتـُــمـُــونـِــيــهـَــا '.

Sila perhati rajah di bawah, huruf yang berwarna merah adalah huruf tambahan.Perkataan-perkataan Bahasa Arab terbahagi kepada tiga seperti di bawah ini,

dan feel adalah merupakan 'ibu' kepada perkataan-perkataan lain.
Contoh: مـَــسـْــجـِــدٌ (isim makan / tempat = tempat sujud) adalah berasal daripada perkataan سـَــجـَــدَ (sujud).

Pada keluaran kali ini, kita akan pelajari salah satu daripada wazan-wazan di bawah, iaitu wazan feel thulathi mazid biharf (Feel thulathi yang ditambah satu huruf);فـَــعـَّــلَ يـُــفـَــعـِّــلُ إ ِفـْــعَـالاً

Fungsi wazan ini ialah;

(1) لـِــلـْــمـُــتـَــعـَــدِّى

Contoh: فـَــرَّحَ ز َيـْــدٌ الأوْلادَ

Zaid menggembirakan anak-anak itu.

عـَــلـَّــمَ = memberitahu

(2) Pengulangan

Contoh: قـَــطـَّعَ

- قـَــطـَــعـْــت ُ اللـَّــحـْــمَ - Saya menghiris / memotong daging.

- قـَــطـَّــعـْــت ُ اللـَّــحـْــمَ - Saya mencincang daging. (potong laju-laju, cepat-cepat --> pengulangan)

(3) تـَــوَجـّـُــه - Menghadap ke arah (makna asal).

Contoh: شـَــرَّقَ - Menuju ke arah Timur.

(4) Menunjukkan Fa'il (orang yang membuat)seumpama asal feel tersebut.

Contoh: حـَــجـَــرَ - batu

حـَــجـَّــرَ الطـِّــيــنَ - Tanah itu telah mengeras, tanah itu seumpama batu kerasnya.

لـَــقـَــدْ حـَــجـَّــرْت َ وَاسـِــعـًــا - Kamu telah menyempitkan benda yang luas (Kamu -seolah-olah- 'keras macam batu'!)

(5) اِحـْــتـِــصـَــار - Ringkasan kepada zikir yang panjang.

Contoh: هـَــلـَّــلَ، سـَــبـَّــحَ ، حـَــمـَّــدَ، كـَــبـَّــرَ

Sebelum berakhir, saya tinggalkan anda dengan perkataan-perkataan ini, cuba analisa yang manakah huruf asal dan yang mana pula huruf tambahan?

أَذ ْهـَــبَ، أ َقـْــرَأ َ، أ َجـْــلـَــسَ، ذ َهـَّــبَ، قـَــرَّأ َ، جـَــلـَّــسَ، قـَــعـَّــدَ، نـَــظـَّـرَ، ذ َاهـَــبَ، قـَــارَأ َ، نـَــاظـَــرَ، جـَــالـَــسَ،قـَــعـَــدَ، كـَــاتـَــبَ، فـَــاهـَــمَ

Tajuk berkaitan:

1. Contoh-contoh feel thulathi mujarrad.
2. Wazan feel thulathi mujarrad (mengikut yang terbanyak digunakan).
3. Wazan feel thulathi mujarrad.
4. Pendahuluan Ilmu Sorf.
5. Wazan feel ruba'i mujarrad.
6. Contoh soalan latihan wazan feel-feel mujarrad.


Rujukan:
1. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٧-٨
2. Rancangan 'Durus Arabiah' Radio Ikim.fm

Selasa, April 21, 2009

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Isim yang MAJRUR, فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas.

Assalamualaikum, bertemu lagi. Dalam pelajaran sebelum ini saya ada menerangkan bahawa hukum asal bagi isim adalah HURUF TERAKHIR MESTILAH BERBARIS HADAPAN (dhammah, ضـَــمَّــة, ُ / ٌ ).

Dalam istilah Bahasa Arab, perkataan yang berbaris hadapan pada huruf terakhirnya, adalah dalam keadaan (MARFU', مـَــرْفـُــوع).

Contoh; الـْــبـَــيـْـت ُ جـَــدِيــدٌ : Al-baitu jadiidun (Rumah itu baru)

Dalam pelajaran kali ini, kita akan didedahkan dalam keadaan bagaimanakah sesuatu isim itu akan BERBARIS BAWAH (kasrah, كـَــسـْــرَة) HURUF TERAKHIRNYA.

Sila perhatikan contoh-contoh di bawah ini:
Penerangan:

(i). Perkataan الـْــبـَــيـْــت ُ، الـْــمـَــسـْــجـِــدُ، الـْــمـَــكـْــتـَــبُ، السـَّــر ِيرُ

Berbaris hadapan / dhammah / ضـَــمـَّــة pada huruf yang terakhir (warna biru).
Perkataan-perkataan tersebut dalam keadaan Marfu' / مـَــرْفـُــوع

(ii). Ayat فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ، فـِــى الـْــمـَـسـْــجـِــدِ، عـَــلـَــى السـَّــر ِيرِ ِ، عـَــلـَــى الـْــمـَــكـْــتـَــب

* Jika kita menaip terus ke entri ini dengan menggunakan font Arab kita akan menghadapi sedikit kesukaran ketika mahu meletakkan tanda bacaan pada penghujung ayat atau perenggan seperti titik, koma dan yang seumpamanya. Begitu juga ketika cuba meletakkan baris. Ia akan 'lari-lari'. .....tak terkejar.....Sebab itulah saya lebih suka gunakan powerpoint dan kemudian copy pastekan ke sini...... hoho...... itu rupanya rahsia dia.....

Jadi, untuk contoh no. (ii) ini adalah lebih jelas jika anda merujuk kepada jadual di atas, nak lebih jelas lagi, klik pada gambar itu.

Perkataan-perkataan no. (i) tadi telah berubah barisnya daripada berbaris hadapan ke baris bawah / kasrah / كـَــسـْــرَة.

MENGAPA????

Sebab, ada perkataan فـِــى dan عـَــلـَــى sebelumnya.
فـِــى = di, di dalam
عـَــلـَــى = di atas

Perkataan-perkataan tersebut
(الـْــبـَــيـْــتِ، الـْــمـَــسـْــجـِــدِ، الـْــمـَــكـْــتـَــبِ، السـَّــر ِير)
Dalam keadaan MAJRUR kerana di dahului / dimasuki huruf jar (فـِــى dan عـَــلـَــى sebelumnya)* Penerangan versi English, klik sini. Sila download (free) BAHASA/LUGHAH (1) Penerangan versi English.pdf, lihat halaman 7.

Tajuk berkaitan:
1. Pelajaran 3.7 Alif lam - Huruf akhir berbaris depan (dhammah)
2. Pelajaran 3.8 Huruf akhir berbaris depan (dhammah)
3. Pelajaran 3.5 jawapan latihan
4. Isim, feel, Huruf
5. Isim muzakkar dan isim mu'annath
6. Huruf alif, wau, ya tidak berbaris? Kenapa?
7. Alif lam = itu / the
8. Kamus pelajaran 3


Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Khamis, April 16, 2009

GALERI: Makanan dan Minuman (الطعام والشراب)* Sila klik gambar untuk melihat dengan lebih jelas.

Sumber : Majalah ana MUSLiM. Edisi 32 th 2008. Kuala Lumpur: Blue-T Publication Sdn. Bhd. m.s 65

Rabu, April 15, 2009

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG : أ َيُّ شـَـئ : apa-apa / apa saja / 'ape-ape aje' : anythingأ َيّ ُ َِ شـَــىْءٍ
apa-apa, apa saja, 'ape-ape aje' : anything
****************************
(أ َيّ ُ، أ َيّ َ ، أ يِّ - ayyu, ayya, ayyi )
- baris ي berubah mengikut kedudukannya di dalam ayat)

شـَــىْءٍ
- syai'in (huruf hamzah (ء)mesti berbaris dua (tanwin) di bawah kerana شـَــىْءٍ adalah isim yang tiada ال dan kedudukan dalam ayat - mudhofun ilaih, tanda mudhofun ilaih ialah berbaris bawah)

****************************
(Situasi 1: * Lapar Sangat)

Whoa
* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟

* Ada makanan di rumah?


هـَــلْ : Adakah
يـُــوجـَــدُ : wujud, ada
طـَــعـَــامٌ : makanan
فـِــى : di
الـْــبـَــيـْــتِ؟ : rumah?

Couples

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ / تـُــر ِيـْــدِيــنَ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلَ / تـَــأ ْكـُــلـِــى؟

# Nak makan apa?


مـَــاذ َا : apa, apakah
تـُــر ِيـْــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيـْــدِيــنَ : awak (P) hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti 'to' dalam B.Inggeris)
تـَــأ ْكـُــلَ : awak (L) makan
تـَــأ ْكـُــلـِــى : awak (P) makan

Wink
* أيّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعٌ / جـَــائـِــعـَــة ٌجـِــدّ ًا

* Apa-apa, saya lapar sangat.

أيّ َ شـَــىْءٍ : apa-apa, apa saja, 'ape-ape aje'
أ َنـَــا : saya
جـَــائـِــعٌ : lapar (L)
جـَــائـِــعـَــة : lapar (P)
جـِــدّ ًا : sangat

Holding Hands
# تـَــعـَــالَ / تـَــعـَــالـِــى، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ

# Datanglah, makanan dah siap.

تـَــعـَــالَ : datanglah (L)
تـَــعـَــالـِــى : datanglah (P)
الطـَّــعـَــامُ : makanan
جـَــاهـِــزٌ : sudah siap
Sign I Love You

PERBUALAN SESAMA LELAKI


* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟

* Ada makanan di rumah?

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلَ؟

# Nak makan apa?

* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعٌ جـِــدّ ًا

* Apa-apa, saya lapar sangat.

# تـَــعـَــالَ، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌFriendly

# Datanglah, makanan dah siap.


PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN

Girl 1
* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟

* Ada makanan di rumah?

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدِيــنَ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلـِــى؟

# Nak makan apa?

* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعَة ٌ جـِــدّ ًا

* Apa-apa, saya lapar sangat.

# تـَــعـَــالَ، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ

# Datanglah, makanan dah siap.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Situasi 2: Pembeli dan penjual)


* أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى

* Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.
Girl With Gum
أ ُر ِيــدُ : saya hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti 'to' dalam B.Inggeris)
أ َشـْــتـَــر ِيَ : saya beli
هـَــدِيـَّــة : hadiah
لا ِبـْــنـَــتـِــى : untuk anak perempuan saya
(لِ : untuk, ابـْــنـَــتِ : anak perempuan, ى : saya)

# مـَــاذ َا تـُــر ِيــدُ / تـُــر ِيــدِيــنَ؟

# Nak apa?

مـَــاذ َا : apa, apakah
تـُــر ِيــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيــدِيــنَ : awak (P) hendak
Hmm
* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ مـُــنـَــسـِــبٍ

* Apa-apa yang sesuai.

أ َيَّ َ شـَــىْءٍ : apa-apa, apa saja, 'ape-ape aje'
مـُــنـَــسـِــبٍ : sesuai, yang sesuai
Teddy Bear
# هـَــلْ تـُــر ِيــدُ / تـُــر ِيــدِيــنَ لـُــعـْــبـَــة ً؟

# Nak mainan?

هـَــلْ : adakah
تـُــر ِيــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيــدِيــنَ : awak (P) hendak
لـُــعـْــبـَــةً : mainan

* يـُــمـْــكـِــنُ

* Boleh.


PERBUALAN SESAMA LELAKI:
Cavewoman
* أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى

* Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.

# مـَــاذ َا تـُــر ِيــدُ؟

# Nak apa?

* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ مـُــنـَــسـِــبٍ

* Apa-apa yang sesuai.
Kid With Doll
# هـَــلْ تـُــر ِيــدُ لـُــعـْــبـَــة ً؟

# Nak mainan?

* يـُــمـْــكـِــنُ

* Boleh.


PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:
Tantrum
* أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى

* Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.

# مـَــاذ َا تـُــر ِيــدِيــنَ؟

# Nak apa?

* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ مـُــنـَــسـِــبٍ

* Apa-apa yang sesuai.
Baby With Bear
# هـَــلْ تـُــر ِيـْـدِيـْـنَ لـُــعـْــبـَــة ً؟

# Nak mainan?

* يـُــمـْــكـِــنُ

* Boleh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Situasi 3: # Ada Urusan Penting)
Wakka-wakka
* إ ِلـَــى أ َيـْــنَ تـَــذ ْهـَــبُ / تـَــذ ْهـَــبـِــيـْـنَ؟

* Ke mana awak hendak pergi?

إ ِلـَــى : ke
أ َيـْــنَ : mana
تـَــذ ْهـَــبُ : awak (L) pergi
تـَــذ ْهـَــبـِــيْــنَ : awak (P) pergi
Canadian Mounty
# سـَــأ َعـُــودُ بـَــعـْــدَ نـِــصـْــفِ سـَــاعـَــةٍ

# Saya akan kembali setengah jam lagi.

سـَــأ َعـُــودُ : saya akan kembali
(سـَــ : akan, أ َعـُــودُ : saya kembali)
بـَــعـْــدَ : selepas
نـِــصـْــفِ : setengah
سـَــاعـَــةٍ : jam

* هـَــلْ تـَــتـْــرُكـُــنـِــى / تـَــتـْــرُكـِــيـْـنـَــنـِــى وَحـْــدِى؟

* Awak hendak tinggalkan saya berseorangan?

هـَــلْ : adakah
تـَــتـْــرُكـُــنـِــى : awak (L) tinggalkan saya
(تـَــتـْــرُكـُــ : awak (L) tinggalkan, نـِــى : saya)
تـَــتـْــرُكـِــيْــنـَــنـِــى : awak (P) tinggalkan saya
(تـَــتـْــرُكـِــيْــنـَــ : awak (P) tinggalkan, نـِــى : saya)
وَحـْــدِى : berseorangan, seorang diri, 'sorang-sorang'
Cell Phone
# لـَــن ْ أ َتـَــأ َخـَّــرَ، اتـّـَــصـِــلْ / اتـَّـَــصـِــلـِــى بـِــى إ ِذ َا حـَــدَثَ أ َيّ ُ شـَــيْءٍ

# Saya tidak akan lama, telefonlah saya jika apa-apa berlaku.

لـَــن : tidak akan
أ َتـَــأ َخـَّــرَ : saya lama, saya lewat
اتـَّـَــصـِــلْ : awak (L) hubungi
اتـَّـَــصـِــلـِــى : awak (P) hubungi
بـِــى : saya, dengan saya
(perkataan اتـَّـَــصـِــلْ / اتـَّـَــصـِــلـِــى hendaklah disambung dengan بـِــى - hubungi saya)
إ ِذ َا : jika, apabila
حـَــدَثَ : berlaku
أ َيّ ُ شـَــيْءٍ : apa-apa, apa saja, 'ape-ape aje'

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* إ ِلـَــى أ َيـْــنَ تـَــذ ْهـَــبُ؟

* Ke mana awak hendak pergi?

# سـَــأ َعـُــودُ بـَــعـْــدَ نـِــصـْــفِ سـَــاعـَــةٍ

# Saya akan kembali setengah jam lagi.

* هـَــلْ تـَــتـْــرُكـُــنـِــى وَحـْــدِى؟

* Awak hendak tinggalkan saya berseorangan?
Super Remote
# لـَــن ْ أ َتـَــأ َخـَّــرَ، ا تـّـَــصـِــلْ بـِــى إ ِذ َا حـَــدَثَ أ َيّ ُ شـَــيْءٍ

# Saya tidak akan lama, telefonlah saya jika apa-apa berlaku.


PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* إ ِلـَــى أ َيـْــنَ تـَــذ ْهـَــبـِــيـْـنَ؟

* Ke mana awak hendak pergi?

# سـَــأ َعـُــودُ بـَــعـْــدَ نـِــصـْــفِ سـَــاعـَــةٍ

# Saya akan kembali setengah jam lagi.

* هـَــلْ تـَــتـْــرُكـِــيـْـنـَــنـِــى وَحـْــدِى؟

* Awak hendak tinggalkan saya berseorangan?
Remote
# لـَــن ْ أ َتـَــأ َخـَّــرَ، اتـّـَــصـِــلـِــى بـِــى إ ِذ َا حـَــدَثَ أ َيّ ُ شـَــيْءٍ

# Saya tidak akan lama, telefonlah saya jika apa-apa berlaku.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Situasi 4: * Diminta Berucap Sepatah Dua Kata)

Shocked
* مـَــاذ َا أ َقـُــولُ؟ أ َنـَــا غـَــيـْــرُ مـُــسـْــتـَــعـِــدّ ٌ / مـُــسـْــتـَــعـِــدّ َةٌ

* Saya nak cakap apa? Saya tidak bersedia.

مـَــاذ َا : apa
أ َقـُــولُ : saya cakap
أ َنـَــا : saya
غـَــيـْــرُ : tidak
مـُــسـْــتـَــعـِــدٌّ : bersedia (L)
مـُــسـْــتـَــعـِــدَّ َةٌ : bersedia (P)
Cool!
# لاَ بـَــأ ْسَ، قـُــلْ / قـُــولـِـى أ َيّ َ شـَــيْءٍ

# Tidak mengapa, cakaplah apa-apa.

لاَ بـَــأ ْسَ : tidak mengapa
قـُــلْ : cakaplah (L)
قـُــولـِـى : cakaplah (P)
أ َيَّ َ شـَــيْءٍ : apa-apa, apa saja, 'ape-ape aje'


PERBUALAN SESAMA LELAKI:
Scared 1
* مـَــاذ َا أ َقـُــولُ؟ أ َنـَــا غـَــيـْــرُ مـُــسـْــتـَــعـِــدٌّ

* Saya nak cakap apa? Saya tidak bersedia.

# لاَ بـَــأ ْسَ، قـُــلْ أ َيََّ َ شـَــيْءٍ

# Tidak mengapa, cakaplah apa-apa.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* مـَــاذ َا أ َقـُــولُ؟ أ َنـَــا غـَــيـْــرُ مـُــسـْــتـَــعـِــدَّ َةٌ

* Saya nak cakap apa? Saya tidak bersedia.

# لاَ بـَــأ ْسَ، قـُــولـِـى أ َيََّ َ شـَــيْءٍ

# Tidak mengapa, cakaplah apa-apa.

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

HAKCIPTA TERPELIHARA: Mykrk

Page copy protected against web site content infringement by CopyscapeLinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print