Khamis, Mac 05, 2009

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG - Asas : التـَّــعَــرُّفُ : Perkenalan* هـَـٰـذ َا لـِــقـَــاءٌ أ َ وَّلٌ لـَــنـَــا، أ َلـَــيـْــسَ كـَــذ َ ٰلـِــكَ؟

* Ini perjumpaan pertama bagi kita, bukankah demikian?
Best Friends

# بـَــلـَــى، لـِــقـَــاءٌ مـُــبـَــارَكٌ إ ِن ْ شـَــاءَ اللهُ
# Memang demikian, perjumpaan yang diberkati lnsya Allah.

Shaking Hands
* لـَــوْ سـَــمـَــحـْــتَ، مـَـا اسـْـمـُــكَ يـَــا أ َخـِــى الـْــكـَــر ِيـْــمُ؟
* Kalau awak mengizinkan, siapakah nama awak hai saudaraku yang mulia?


Cool
# إ ِسـْــمـِــى خـَــيـْــرُ الــدِّيـْــن ِ بـْــنُ الـْــحـَــاج ِ عـَــبـْــدِ الـْــكـَــر ِيـْــمِ
# Nama saya Khairuddin bin Haji Abdul Karim.
Stumble
* مـِـن ْ أ َيِّ مـَــنـْــطـِــقـَــةٍ أ َنـْــتَ جـِــئـْــتَ؟
* Dari daerah manakah awak datang?

# جـِــئـْــت ُ مـِــن ْ مـَــنـْــطـِـــقـَــةِ كـَــلـَــنـْــتـَــانَ، وَأ َنـْــتَ؟
# Saya datang dari daerah Kelantan, dan dari mana pula awak datang?

* وَأ َنـَــا مـِــن ْ إ ِنـْــدُوْنـِــيـْــسـِــيـَّـا، مـِــن ْ مـَــنـْــطـِــقـَــةِ ر ِيـَــاوْ
* Saya dari Indonesia, dari daerah Riau.
Talking Through
# إ ِذ َن ْ، أ َنـْــت َ ضـَــيـْــفٌ لـَــنـَــا، مـَــرْحـَــبـًــا فـِــى بـِــلاَدِنـَــا
# Kalau demikian awak adalah tetamu kami, selamat datang di negeri kami.
Eid Greeting
* أ َيـْــن َ تـَــدْرُسُ اللـُّــغـَّــة َ الـْــعـَــرَبـِــيـَّــةَ؟
* Di manakah awak belajar Bahasa Arab?
Happy
# أ َدْرُسـُــهـَــا فِــى مـَــرْكـَــز ِ تـَــعـْــلـِــيـْــم ِ الـْــقـُــرْءَان ِ وَاللـُّــغـَّــةِ الـْــعـَــرَبـِــيـَّــةِ - اَلـْــمـَــعـْــر ِفـَــه
# Saya belajar Bahasa Arab di Pusat Pengajaran Al-Qur'an dan Bahasa Arab "Al-Ma'rifah".
Valentine heart cloud
* سـَــعـِــيـْــدٌ بـِــالـتـَّــعـَــرُّفِ بـِــكَ
* Saya bahagia boleh berkenalan dengan awak.
# وَأ َنـَــا كـَــذ َ ٰ لـِــكَ
# Saya juga bahagia.


BAHASA URDHU:

Apse milkar hushi hui : Saya gembira bertemu dengan awak! : Nice to meet you!

Terkenang semasa berada di suatu tempat yang penduduknya berbahasa Urdhu, inilah ungkapan 'modal' saya setiap kali bersalaman untuk berpisah. Ya, Allah apa lagi! Dipeluk-peluknya saya dengan penuh gembira, sambil membalas dengan kata-kata yang.....(saya tak faham.....). Saya cuma angguk-angguk, geleng-geleng, senyum-senyum.....indahnya persaudaraan Islam.

Rujukan: 1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu'man. m.s 9-10.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print