Rabu, Mac 11, 2009

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.6 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Dan Tamrin / Latihan 1,2 dan3.

Pelajaran kali ini sebenarnya sebagai penerangan awal tentang alif lam al-qamariah dan alif lam asy-syamsiah.

Cara mengenal
:

alif lam al-qamariah :
huruf lam berbaris sukun / mati

alif lam asy-syamsiah : huruf lam tiada apa-apa baris tetapi huruf selepasnya berbaris sabdu / syaddah ( ّّ )


نـَــجـْــمٌ : الــنـَّــجـْــمُ، رَجـُــلٌ : الــرَّجـُــلُ
دِيـْــكٌ : الــدِّيْــكُ، طـَــالـِــبُ : الــطـَّــالـِــبُ

Pembetulan: ٥- الــدِيـْــكُ جـَــمـِــيـْــلٌ
sepatutnya ditulis: ٥- الــدِّيـْــكُ جـَــمـِــيـْــلٌ


Tamrin, latihan


١- اِقـْــرَأ ْ وَاكـْــتـُــبْ مـَــعَ ضـَــبـْــطِ أ َوَاخـِــر ِ الْــكـَـلـِــمَــاتِ

Baca dan tulis serta bariskan huruf akhir dengan betul:

Read and write with the correct ending:

الـْــبـَــاب . الــتـَّــاجـِــر . الــنـَّــجـْــم . الـْــقـَــمـَــر الــدِّيـْــك


الـْــمـَــاء الـسـَّــر ِيـْــر . الـْــبـَــيـْــت . الـْــمـَــسـْـجـِــد . الــرَّجـُــل


الــسُّــكـَّــر . الـْــوَرَق٢- اِمـْــلأِ الـْــفـَــرَاغ َ فـِــيـْــمـَــا يـَــلــى بـِـوَضْــع ِ كـَــلـِــمـَـةٍ مـُــنـَــاسـَــبـَــةٍ


Isi tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang sesuai:

Fill in the blanks with suitable words:٣- اِخْــتـَـرْ كـَــلـِــمـَـة ً مـِــن َ الـْــقـَــائـِــمـَــةِ الأ َز ْرَق تـُــنـَــاسـِــبُ الـْـكـَــلـِــمـَــة َ الـَّــتـِــى فـِــى الـْـقـَــائـِـمـَــةِ الأ َصـْــفـَــر


Padankan perkataan di petak biru dengan perkataan di petak kuning menjadi ayat yang sempurna:

Match the word in 'blue' with those in 'yellow':*** Sila klik gambar untuk 'membesarkannya'

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print