Selasa, April 14, 2009

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG - Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan


@ مـَــا وَظـِــيــفـَــتـُــكَ يـَــا مُــحـَــمـَّــد؟

@ Apakah pekerjaan awak hai Muhammad?
Office
& أنـَــا مـُــوَظـَّــف ٌ حـُــكـُــومـِــيٌّ

& Saya seorang pegawai kerajaan.
@ أيـْــنَ مـَــكـْــتـَــبـُــكَ؟

@ Di manakah pejabat awak?

One Way
& مـَــكـْــتـَــبـِــي فـِــى شـَــار ِع ِ تـُــون عـَــبـْــدُ الـرﱠحـْــمـَـٰــن ِ، كـُــوَلاَ لـُــمـْــفـُــور

& Pejabat saya di jalan Tun Abdur Rahman, Kuala Lumpur.

@ وَهـَــلْ أنـْــتَ مـُــوَظـَّــف ٌ حـُــكـُــومـِــيٌّ أيـْــضـًــا؟

@ Apakah awak juga seorang pegawai kerajaan?
Be Cool
& لاَ، لـَــسـْــتُ مـُــوَظـَّــفـًــا حـُــكـُــومـِــيـًّــا، إنـَّــمـَــا أنـَــا تـَــاجـِــرٌ

& Tidak, saya bukanlah seorang pegawai kerajaan, sesungguhnya saya adalah seorang peniaga.

@ أيـْــنَ دُكـَّــانـُــكَ؟

@ Di manakah kedai awak?

& دُكـَّــانـِــى فـِــى كـُــوتـَــا رَايـَــا

& Kedai saya di Kota Raya.

@ مـَــاذ َا تـَــبـِــيــعَ؟

@ Apakah yang awak jual?
House
& أبـِــيعُ الأ َدَوَات ُ الـْــمـَــنـْــز ِلـِــيـَّـةَ

& Saya menjual barang-barang rumah.


BAHASA URDHU:

Namaz jannah ki kunji hey : Solat anak kunci syurga : مـِــفـْــتـَــاحُ الـْــجـَــنـَّــةِ الـصـَّلاَة

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu'man. m.s 11-12.
2. Bahasa Urdhu - Amin Bai Pancasila.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print